دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : مریم   قبه

پست الکترونیکی : ghobeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

مریم قبه

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^